STRONA G紟NA    STATUT STOWARZYSZENIA
   
STATUT STOWARZYSZENIA
„WSP粌NOTA SAMORZ.OWA ZIEMI 名IDNICKIEJ”

 
   


Rozdzia 1
Postanowienia og鏊ne


1

Ustanawia si Stowarzyszenie „Wsp鏊nota Samorz康owa Ziemi 安idnickiej”, zwane w dalszej cz窷ci statutu „Stowarzyszeniem”.

2

Siedzib Stowarzyszenia jest miasto 安idnica.

3

Stowarzyszenie obejmuje swym dzia豉niem obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych kraj闚.

 

Rozdzia 2
CEL STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY JEGO REALIZACJI

4

Celem Stowarzyszenia jest zach璚anie spo貫czno軼i lokalnej do wi瘯szego udzia逝 w 篡ciu publicznym.

  5

Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

 1. Dzia豉lno嗆 publicystyczn
 2. Organizacj imprez kulturalnych i sportowych
 3. Organizacj odczyt闚 i sympozj闚 naukowych
 4. Wydawanie wydawnictw

6

 1. Dla osi庵ni璚ia swego celu Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dost瘼ne i zgodne z prawem dzia豉nia.
 2. Stowarzyszenie mo瞠 przedsi瞝zi望 inne zadania, je郵i uzna je za niezb璠ne dla osi庵ni璚ia zamierzonych cel闚.

 

Rozdzia 3
CZΜNKOSTWO W STOWARZYSZENIU, PRAWA I OBOWI╴KI CZΜNKA

7

Cz這nkiem Stowarzyszenia mo瞠 by ka盥y obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

8

Prawa cz這nkowskie nabywa si decyzj Zarz康u Stowarzyszenia, przy por璚zeniu co najmniej dw鏂h os鏏, b璠帷ych cz這nkami Stowarzyszenia oraz po dokonaniu op豉ty wpisowej.

9

Cz這nek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestnictwa we w豉dzach Stowarzyszenia,
 2. czynnego uczestnictwa w dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
 3. korzystania z urz康ze b璠帷ych w posiadaniu Stowarzyszenia,
 4. zg豉sza wnioski organom Stowarzyszenia,
 5. rekomendowa kandydat闚 na cz這nk闚.

10

Cz這nek Stowarzyszenia ma obowi您ek:

 1. przestrzega postanowie Statutu,
 2. op豉ca w terminie sk豉dki cz這nkowskie.

11

1.Utrata cz這nkostwa nast瘼uje poprzez:

 1. Przedstawienie Zarz康owi Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji z przynale積o軼i do Stowarzyszenia,
 2. Decyzj Zarz康u Stowarzyszenia podj皻 w zwi您ku z ra膨cym lub uporczywym naruszaniem przez Cz這nka zapis闚 statutu Stowarzyszenia
 3. Fakt skazania prawomocnym wyrokiem s康u powszechnego na kar dodatkow pozbawienia praw publicznych.

2.Osoba, kt鏎a utraci豉 cz這nkostwo w wyniku decyzji Zarz康u Stowarzyszenia mo瞠 wnie嗆 w ci庵u 14 dni od dor璚zenia informacji o utracie cz這nkostwa odwo豉nie do Zebrania Delegat闚. Do czasu rozpatrzenia odwo豉nia prawa cz這nkowskie tej osoby pozostaj w zawieszeniu. Decyzja Zebrania Delegat闚 jest ostateczna.

 

Rozdzia 4
KOΜ LOKALNE

12

 1. Ko這 Lokalne jest podstawow jednostk organizacyjn Stowarzyszenia.
 2. Na obszarze jednej gminy mo瞠 dzia豉 tylko jedno Ko這 Lokalne, lecz dzia豉lno嗆 ko豉 mo瞠 obejmowa dwie lub trzy gminy.
 3. Cz這nek Stowarzyszenia mo瞠 nale瞠 do Ko豉 Lokalnego innego ni Ko這 w gminie, w kt鏎ej stale zamieszkuje.

  13

 1. Ko這 Lokalne tworzy si na mocy uchwa造 Zarz康u Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej 10 cz這nk闚 Stowarzyszenia chc帷ych utworzy Ko這 Lokalne.
 2. Je瞠li liczba cz這nk闚 Ko豉 Lokalnego zmniejszy si do mniej ni 10 os鏏, Zarz康 Stowarzyszenia mo瞠 podj望 decyzj o w陰czeniu pozosta造ch cz這nk闚 Ko豉 do Ko豉 s御iedniej gminy.

 

Rozdzia 5
ORGANY STOWARZYSZENIA 14
Organami Stowarzyszenia s:

 1. Zebranie Delegat闚,
 2. Zarz康 Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Rada Programowa,
 5. Zebranie Cz這nk闚 Ko豉,
 6. Zarz康 Ko豉.

15

 1. O ile nie jest zapisane inaczej, wszystkie decyzje, kt鏎e podejmowane s w wyniku g這sowania zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy os鏏 uprawnionych.
 2. W przypadku g這sowania nad sprawami personalnym g這sowanie jest tajne.

  

Rozdzia 6
Zebranie Delegat闚

16

 1. Zebranie Delegat闚 jest najwy窺z w豉dz Stowarzyszenia.
 2. Delegaci na Zebranie Delegat闚 wybierani s przez Zebranie Cz這nk闚 Ko豉, kt鏎e ma prawo wybra co najwy瞠j 3 delegat闚. Je郵i liczba cz這nk闚 Ko豉 wynosi jednak wi璚ej ni 14 os鏏, Zebranie Cz這nk闚 Ko豉 ma mo磧iwo嗆 delegowania nast瘼nych os鏏, po jednej osobie na ka盥e rozpoczynaj帷e si 10 os鏏.
 3. Mandat delegata wa積y jest przez jeden rok licz帷 od dnia dokonania wyboru. Delegacje wa積e s na zwyczajne oraz nadzwyczajne Zebrania Delegat闚.
 4. Delegaci mog by odwo豉ni przed up造wem roku przez Zebranie Cz這nk闚 Ko豉.

 

17

Do wy陰cznej kompetencji Zebrania Delegat闚 nale篡:

 1. podejmowanie uchwa dotycz帷ych:
  a) koncepcji dzia豉 Stowarzyszenia,
  b) uchwalenia bud瞠tu rocznego Stowarzyszenia,
  c) zmian w statucie Stowarzyszenia,
  d) rozwi您ania Stowarzyszenia,
 2. powo造wanie i odwo造wanie cz這nk闚 Zarz康u Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 3. przyjmowanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

  18

 1. Cz這nkowie Zarz康u Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wybierani s przez Zebranie Delegat闚 na okres 4 lat.
 2. Zarz康 Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna, jak i ich poszczeg鏊ni cz這nkowie mog by odwo豉ni przed up造wem kadencji przez Zebranie Delegat闚.

  19

Zebranie Delegat闚 mo瞠 powo豉 zespo造 robocze lub mo瞠 zobowi您a Zarz康 Stowarzyszenia do utworzenia zespo堯w roboczych, powo豉nych do osi庵ni璚ia konkretnego celu.

20

 1. Zebranie Delegat闚 zbiera si przynajmniej raz w roku na zebraniu zwyczajnym, kt鏎e powinno odby si w terminie do 31 marca ka盥ego roku.
 2. Na posiedzeniu zwyczajnym Zebranie Delegat闚 zapoznaje si ze sprawozdaniem z rocznej dzia豉lno軼i Stowarzyszenia, oraz uchwala program dzia豉nia i bud瞠t Stowarzyszenia na rok bie膨cy.

21

 1. Nadzwyczajne Zebranie Delegat闚 zwo造wane jest przez Zarz康 Stowarzyszenia na wniosek w豉sny, Komisji Rewizyjnej lub Ko豉 Lokalnego, przyj皻y wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Delegat闚 obraduje wy陰cznie nad sprawami, dla kt鏎ych zosta這 zwo豉ne.

22

 1. Decyzje Zebrania Delegat闚 podejmowane s w formie uchwa zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy delegat闚 w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgl璠u na ich liczb.
 2. W sytuacji braku kworum, po przyj璚iu przez Zarz康 stosownej uchwa造 stwierdzaj帷ej brak mo磧iwo軼i rozpocz璚ia obrad przez Zebranie Delegat闚 w pierwszym terminie, Zarz康 wyznacza termin drugi. Minimalny okres czasu jaki musi up造n望 pomi璠zy pierwszym a drugim terminem Zebrania Delegat闚 wynosi jedn godzin.

   

Rozdzia 7
ZARZ. STOWARZYSZENIA

23

Zarz康 sk豉da si z Przewodnicz帷ego, jego Zast瘼cy, Sekretarza, Skarbnika oraz jednego Cz這nka.

24

 1. Zarz康 reprezentuje Stowarzyszenie na zewn徠rz oraz kieruje bie膨c dzia豉lno軼i Stowarzyszenia poprzez:
  1) zwo造wanie, przygotowywanie i prowadzenie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebra Delegat闚
  2) przygotowywanie projekt闚 uchwa Zebrania Delegat闚
  3) podejmowanie uchwa w zakresie swoich obowi您k闚 i uprawnie
  4) koordynacj dzia豉lno軼i K馧 Lokalnych
 2.  Zarz康 Stowarzyszenia przygotowuje roczny projekt bud瞠tu Stowarzyszenia na podstawie preliminarzy zg這szonych przez Zarz康y K馧. Zarz康 Stowarzyszenia nie ma prawa wprowadzania poprawek do przedstawionych preliminarzy, mo瞠 je jedynie zwr鏂i do ponownego rozpatrzenia przez Zarz康 Ko豉 wraz z opini.
 3. Do wykonania okre郵onego zadania Zarz康 mo瞠 mianowa pe軟omocnika.

25

 1. Zarz康 podejmuje swoje decyzje w formie uchwa.
 2. W przypadku braku rozstrzygni璚ia o wyniku g這sowania decyduje g這s Przewodnicz帷ego Zarz康u.
 3. W sprawach nie cierpi帷ych zw這ki czynno軼i nieprzekraczaj帷e kompetencji Zarz康u mo瞠 podj望 ka盥y cz這nek Zarz康u, jednak瞠 czynno嗆 taka wymaga zatwierdzenia na najbli窺zym posiedzeniu Zarz康u.
 4. O鈍iadczenie woli za Stowarzyszenie sk豉daj dwaj cz這nkowie Zarz康u, przy czym w przypadku o鈍iadcze woli powoduj帷ych powstanie zobowi您a finansowych Stowarzyszenia, jednym z nich musi by Skarbnik Stowarzyszenia.

 

Rozdzia 8
KOMISJA REWIZYJNA

26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewn皻rznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna sk豉da si z Przewodnicz帷ego, jego Zast瘼cy, Sekretarza oraz dw鏂h Cz這nk闚.

27

Cz這nkami Komisji Rewizyjnej nie mog by cz這nkowie Zarz康u Stowarzyszenia oraz Zarz康闚 K馧.

28

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrol nad dzia豉lno軼i organ闚 Stowarzyszenia ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem spraw finansowych.

29

 1. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej czterech cz這nk闚 Komisji.
 2. W przypadku braku rozstrzygni璚ia o wyniku g這sowania decyduje g這s Przewodnicz帷ego Komisji.

 

Rozdzia 9
RADA PROGRAMOWA

30

 1. Do sk豉du Rady Programowej wchodz osoby delegowane przez Zebranie Cz這nk闚 Ko豉 w ilo軼i dw鏂h delegat闚 z ka盥ego Ko豉 Lokalnego.
 2. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.
 3. Poszczeg鏊ni cz這nkowie Rady Programowej mog by odwo豉ni przed up造wem kadencji przez deleguj帷e ich Zebranie Cz這nk闚 Ko豉.
 4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodnicz帷ego, kt鏎ego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Programowej oraz reprezentowanie Rady Programowej wobec Zarz康u Stowarzyszenia i innych organ闚 Stowarzyszenia.
 5. Przewodnicz帷y Rady Programowej mo瞠 bra udzia w pracach Zarz康u Stowarzyszenia z g這sem doradczym.

  31

 1. Do kompetencji Rady Programowej nale篡:
  1) tworzenie projektu programu dzia豉 Stowarzyszenia,
  2) opiniowanie wszelkich dzia豉 Stowarzyszenia, a w szczeg鏊no軼i ich zgodno軼i z programem Stowarzyszenia.
 2. Rada mo瞠 wydawa opinie z w豉snej inicjatywy b康 na wniosek organ闚 Stowarzyszenia.

32

 1. Decyzje Rady Programowej podejmowane s w formie uchwa.
 2. W przypadku braku rozstrzygni璚ia o wyniku g這sowania decyduje g這s Przewodnicz帷ego Rady.

 

Rozdzia 10
ZEBRANIE CZΜNK紟 KOx

33

 1. Do wy陰cznej kompetencji Zebrania Cz這nk闚 Ko豉 nale篡:
  1) podejmowanie uchwa dotycz帷ych koncepcji dzia豉 Ko豉 Lokalnego
  2) przygotowywanie preliminarza bud瞠tu rocznego Ko豉 Lokalnego,
 2.  powo造wanie i odwo造wanie cz這nk闚 Zarz康u Ko豉,
 3. przyjmowanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u Ko豉.

34

Decyzje Zebrania Cz這nk闚 Ko豉 podejmowane s w formie uchwa.

35

Zebrania Cz這nk闚 Ko豉 mo瞠 powo豉 zespo造 robocze do realizacji konkretnych zada.

  

Rozdzia 11
ZARZ. KOx

36

Zarz康 Ko豉 sk豉da si z Przewodnicz帷ego, Skarbnika i Sekretarza.

37

 1. Cz這nkowie Zarz康u Ko豉 wybierani s przez Zebranie Cz這nk闚 Ko豉 na okres czterech lat.
 2. Zarz康 Ko豉 jak i poszczeg鏊ni jego cz這nkowie mog by odwo豉ni przed up造wem kadencji przez Zebranie Cz這nk闚 Ko豉.

38

 1. Zarz康 Ko豉 reprezentuje Ko這 Lokalne na zewn徠rz oraz kieruje bie膨c jego dzia豉lno軼i poprzez dokonywanie wszystkich czynno軼i z tym zwi您anych, nie zastrze穎nych do kompetencji innych organ闚 Stowarzyszenia, a zw豉szcza zwo逝je, przygotowuje Zebrania Cz這nk闚 Ko豉 oraz przygotowuje projekty uchwa.
 2. Do wykonania okre郵onego zadania Zarz康 Ko豉 mo瞠 mianowa pe軟omocnika.

39

 1. Zarz康 Ko豉 podejmuje swoje decyzje w formie uchwa.
 2. W przypadku braku rozstrzygni璚ia o wyniku g這sowania decyduje g這s Przewodnicz帷ego Ko豉.
 3. O鈍iadczenie woli za Zarz康 Ko豉 sk豉daj dwaj cz這nkowie Zarz康u, przy czym w przypadku o鈍iadcze woli powoduj帷ych powstanie zobowi您a finansowych Ko豉 Lokalnego, jednym z nich musi by Skarbnik Ko豉.

  

Rozdzia 12
MAJ﹗EK STOWARZYSZENIA

40

Maj徠ek Stowarzyszenia mog stanowi nieruchomo軼i, ruchomo軼i oraz fundusze.

41

Fundusze Stowarzyszenia powstaj z op豉ty wpisowej, sk豉dek cz這nkowskich, darowizn, oraz innych 廝鏚e przewidzianych prawem.

42

Dla zdobycia 鈔odk闚 Stowarzyszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz.

43

Minimaln wysoko嗆 wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich oraz spos鏏 ich op豉cania okre郵a uchwa豉 Zebrania Delegat闚. Zarz康y K馧 mog podwy窺zy wysoko嗆 sk豉dek, jednak ka盥orazowo uchwa豉 o podwy窺zeniu winna zosta pozytywnie zaopiniowana przez Zarz康 Stowarzyszenia.

  

Rozdzia 13
PRZEPISY KO哸OWE

44

 1. W przypadku ust徙ienia cz窷ci os鏏 b璠帷ych cz這nkami:
  1) Zarz康u Stowarzyszenia,
  2) Komisji Rewizyjnej,
  3) Rady Programowej,
  4) Zarz康u Ko豉,
  w celu uzupe軟ienia sk豉du organy te mog zastosowa prawo kooptacji.
 2. Liczba os鏏 pochodz帷ych z kooptacji nie mo瞠 przekroczy 1/3 og鏊nej liczby cz這nk闚 danego organu Stowarzyszenia.
 3. Decyzja o kooptacji musi zosta zaakceptowana (na najbli窺zym posiedzeniu) przez inny organ, kt鏎y ma prawo decydowa o sk豉dzie osobowym organ闚 wymienionych w ust. 1.

45

Wszelkie zmiany statutu oraz decyzja o likwidacji Stowarzyszenia nast瘼uj na mocy uchwa造 Zebrania Delegat闚 przyj皻ej kwalifikowan wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy os鏏 uprawnionych do g這sowania.

  46

Spos鏏 likwidacji i przeznaczenie maj徠ku Stowarzyszenia precyzuje uchwa豉 Zebrania Delegat闚.

statut uchwalono dn. 25 listopada 2003 r.

 

 

 

|  do g鏎y  |

Copyright © - Wszelkie prawa zastrze穎ne
Wsp鏊nota Samorz康owa Ziemi 安idnickiej KOΜ w 名IEBODZICACH
design by TONER